Organisatie

De zeven stichtingen openbaar onderwijs verschillen van omvang (aantal scholen, leerlingen en personeel). Allen hebben een eigen bestuur/raad van toezicht en zij werken vanuit afzonderlijke bestuurskantoren. Daarnaast werken zij samen in de federatie voor openbaar primair onderwijs Amsterdam.

De federatie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter van de federatie heeft een aantal taken zoals het voorbereiden van de vergaderingen, verdelen van taken, organiseren van de financiën en het secretariaat en wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De huidige voorzitter van de federatie voor openbaar primair onderwijs Amsterdam is Herbert de Bruijne, bestuurder van de stichting openbaar onderwijs aan de Amstel. Hij wordt hierbij ondersteund door Ineke ten Hertog, ambtelijk secretaris


De algemeen directeuren/bestuurders overleggen gemiddeld eenmaal per maand. Deze overleggen hebben de volgende doelstellingen:

  • Komen tot afstemming en besluitvorming op gebied van stedelijk en landelijk onderwijsbeleid mbt de onderwerpen die ons als collectief binden.
  • Komen tot goede voorbereiding van het stedelijk overleg met alle schoolbesturen (het Breed Bestuurlijk Overleg) en overleg met de gemeente.
  • Samenwerking bevorderen op de gebieden die wij als federatie hebben afgesproken.
  • Collegiale consultatie, onderling advies en afvaardiging.


Het accent qua bespreekonderwerpen ligt op personeel, huisvesting,  onderwijskwaliteit, segregatie, financiën en passend onderwijs. Rondom die thema´s zijn er werkgroepen actief waarbij stafmedewerkers en onderwijspersoneel van de afzonderlijke besturen betrokken zijn.
 
 Op het terrein van personeel werkt de federatie onder andere samen in Bureau Inzet. Bureau Inzet verzorgt voor de schoolbesturen de werving, selectie en begeleiding van leerkrachten die worden ingezet voor (langdurige) vervangingen.

Additional information